Vihreä kaupunki satsaa ympäristöystävällisyyteen

TEKSTI: Hasse Härkönen | KUVAT: Tommi Anttonen

Mikkelin kaupunki tähtää elinvoimaisuutensa kasvattamiseen erilaisten ekohankkeiden kautta. Niiden ympärille kehittyy Mikkelissä osaamista, joka luo hedelmällisen maaperän uudelle yritystoiminnalle ja tutkimukselle. Vuonna 2020 valmistuva jätevedenpuhdistamo on avainroolissa.

Puhdas järviluonto ja ympäristön puhtaana pitämisen ympärille kehittyvä liiketoiminta – siinä tiivistettynä mikkeliläisen hyvinvoinnin kulmakivet. Etelä-Savon maakuntakeskuksessa uskotaan vahvasti ekotoiminnan kaupungille tuomiin etuihin. Kaupunki luo määrätietoisesti olosuhteita, jotka antavat kasvualustan kehittyvälle yritystoiminnalle sekä oppilaitos- ja tutkimusyhteistyölle.

Satsaukset kasvattavat kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Kaupungin omat valinnat näyttävät mallia ja avaavat tietä yrityksille. Mikkeli haluaa olla vihreä kaupunki.

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kaurasen mukaan Mikkeli on jo muutaman vuosikymmenen ajan liikkunut ympäristöystävälliseen suuntaan. Hienoa järviluontoa on kaupungissa ehkä aikaisemmin pidetty itsestään selvänä asiana, mutta vuosien saatossa on ymmärretty sen vaalimisen tärkeys ja vesistöasioista lähtenyt ympäristötietoisuus on levinnyt läpi kaupungin organisaation. Vihreät arvot ovat tulleet osaksi arkea.

Ympäristöpanostukset ovat strateginen valinta

Kaupunki satsaa jätevedenpuhdistukseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuteen sekä digitaalisiin palveluihin. Kaupungin omistama Etelä-Savon Energia käyttää Pursialan voimalaitoksessa polttoaineena noin 80-prosenttisesti puuta, ja lisäksi aurinko- ja tuulisähköllä on oma osansa kaupungin energiantuotannossa.

Taustalla on Mikkelin ympäristöstrategia, joka tähtää uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä energian säästöön kaupungin kiinteistöissä. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä vähentää kaupungin kasvihuonekaasujen päästöjä 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Suurin osa vähennyksistä tulee energiantuotannosta ja liikenteestä. Kaupungin energiankulutusta on jo vähennetty yhdeksän prosenttia vuosina 2008–2016.

Digitalisaatiossa Mikkeli kulkee maan kärjessä, ja tavoitteena on olla digitaalinen kaupunki kuluvan vuoden loppuun mennessä. Peruspalveluja viedään verkkoon, mikä parantaa palveluiden saatavuutta ja vähentää liikkumistarvetta haja-asutusalueilla. Digitaalisten palveluiden rakentaminen jatkuu tulevaisuudessa. Arkistointi ja arkistojen digitointi on yksi Mikkelin erikoisosaamisen alueista.

Puhdistamo on EcoSairilan sydän

Ympäristökehitys kiertyy avainhankkeiden ympärille, ja niistä merkittävimpiä on Metsä-Sairilaan  rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo. Kyseessä on huomattavan suuri kaupungin investointi, kokonaisuutena 45 miljoonaa euroa.

Valmistuessaan vuonna 2020 puhdistamo on Euroopan moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Uusi puhdistamo paitsi parantaa Saimaan vedenlaatua myös luo pohjan puhdistamon ympärillä olevan EcoSairila-alueen kehittymiselle.

– Jäteveden puhdistamisen ja energiantuotannon ympärille näyttää syntyvän osaamista, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää palveluitaan ja myydä niitä laajemminkin, Mikkelin talousjohtaja Heikki Siira sanoo.

– Se tuo myönteisiä kerrannaisvaikutuksia Mikkeliin. Niiden kautta ympäristöystävällisillä investoinneilla on merkittävä rooli kaupungille, Siira jatkaa.

Uuden puhdistamon yhteydessä kehitetään materiaalivirtojen hyötykäyttöä ja bio- ja kiertotaloutta, ja sitä kautta syntyy uusia yritystoiminnan mahdollistavia arvoketjuja. Jäteveden puhdistuksessa syntyvistä tuotteista tulee arvokasta materiaalia. Tulevaisuudessa kaikki kaupungin kierrätystoiminta tulee siirtymään EcoSairilan alueelle.

Korkeakoulut mukaan toimintaan

Osa puhdistamoon saapuvasta vedestä menee niin sanottuun vihreään linjaan eli tehopuhdistukseen ja sieltä edelleen EcoSairilan alueen yritysten käyttöön, mistä vesi palautuu viemärin kautta uudelleen puhdistettavaksi. Puhdistamo avaa mahdollisuuksia myös paikallisille oppilaitoksille sekä tutkimustoiminnalle.

– Puhdistamossa on koelaitososa, jossa voidaan tehdä tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Perinteisissä puhdistamoissa tällaista mahdollisuutta ei ole, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kertoo.

Turkki painottaa uuden laitoksen vedenlaatuun tuomaan parannusta. Uuden kalvobioreaktori- eli MBR-tekniikan ansiosta puhdistettu vesi on aikaisempaa puhtaampaa ja sen laatu tasaista. Puhdistetut jätevedet puretaan kaupungin keskustan tuntumaan, mikä osaltaan nostaa rimaa puhdistustuloksen suhteen. Tavoitteena on hyvin puhdistetun veden kautta parantaa Saimaan tilaa nykyisestä.

Metsä-Sairilan puhdistamo on noin kuuden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, joten laitoksen etäisyys asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin on riittävä. Samalla keskustassa sijaitseva vanha puhdistamokiinteistö vapautuu muuhun käyttöön. Turkin mukaan tutkimuksella ja alueen korkeakouluilla tulee olemaan merkittävä rooli puhdistamon toiminnassa.

– Suomessa on nyt käsillä viimeiset hetket kehittää vesihuoltoalan osaamista. Me olemme jääneet muusta maailmasta jälkeen, jonnekin 1980-luvun tasolle, Turkki sanoo.

– Jos emme kiri takamatkaa kiinni, jatkossa Suomesta ei enää viedä vesiosaamista maailmalle. Ja jos meillä ei ole riittävän korkeatasoista vesialan tutkimustoimintaa, tänne ei enää tule kansainvälisiä tutkijoita töihin.

Tähtäin tulevaisuudessa

Mikkeliläinen filosofia on tähdätä ympäristöystävällisissä hankkeissa riittävän korkealle, asettaa tavoitteet todella kunnianhimoisiksi. Kaupungissa ei haluta lähteä tekemään Suomen parasta vaan vähintään Euroopan parasta.

Matkan varrella uuden teknologian, poliittisen päätöksenteon ja taloudellisten resurssien kohdalla tulee lähes aina haasteita, joiden kautta hankkeet muuntuvat paikkakunnan mittakaavaan sopiviksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rimaa laskettaisiin tavoiteltavan lopputuloksen suhteen.

Ympäristöhankkeissa halutaan katsoa riittävän kauas eteenpäin. Metsä-Sairilan puhdistamon kohdalla se tarkoittaa, että suunnittelussa on otettava huomioon vuoden 2030 jälkeinen aika, vaikka laitos valmistuu 2020. Tulevaisuudessa jätevesien puhdistamista koskevat vaatimukset kiristynevät entisestään, ja laitoksen laitteisto on tarvittaessa muokattavissa ja vaihdettavissa uuteen, jos esimerkiksi 40 vuoden päästä nykyhetken huipputekniikka on jo vanhentunutta. Kallion sisään louhittava puhdistamo tarjoaa joka tapauksessa erinomaiset, tasaiset prosessiolosuhteet jatkossakin, mikä on merkittävä etu.

Kun laitos on kaukana keskustasta ja pääosin maan alla, se on tietyllä tapaa näkymätön kaupunkilaisille ja alueen yrityksille. Vesilaitos ja kaupunki satsaavat siihen, että puhdistamon tuomat edut pystytään esittämään konkreettisesti ja ymmärrettävästi mikkeliläisille, jotka maksavat laitoksen.

Investointia suunniteltiin vuosia

Heikki Siiran mukaan puhdistamohankkeen vaatima rahoitus on ollut tiedossa pitkään. Vuonna 2008 kaupungissa alettiin varautua siihen, että investointi tulee ajankohtaiseksi muutaman vuoden päästä. Veden hinnoittelussa haettiin laskelmien perusteella taso, johon olisi päästävä ennen kuin investointi uuden puhdistamoon tehdään. Kun hinnoittelussa ei tullut isoa kertahyppäystä vaan edettiin askel kerrallaan, hanke on sujunut poliittisesti jouhevammin ja ollut kaupunkilaisille helpommin vastaanotettava.

– Luottamushenkilöitä on koko ajan informoitu investoinnin tulemisesta sekä siitä, että investoinnin rahoittamiseen on varauduttu vesilaitoksen taloudessa. Se on mennyt hyvin eikä epäselvyyksiä ole ollut, Heikki Siira kertoo.

– Teknisen suunnittelun ja rahoituksen suunnittelun tulee kulkea käsi kädessä alusta asti. Jo kymmenen vuotta etukäteen pitää olla näkemys siitä, minne ollaan menossa.

Puhdistamolle vihreää rahoitusta

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo saa Kuntarahoitukselta vihreää rahoitusta. Kuntarahoituksen myöntämä laina on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa, ja laina-aika on 23 vuotta. Kuntarahoitus on ensimmäinen suomalainen rahoituslaitos, joka tarjoaa asiakkailleen vihreää rahoitusta ja sijoittajille vihreitä joukkovelkakirjoja.

Kuntarahoituksen vihreää lainaa tai leasingia voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Mikkelin puhdistamossa hyödynnetään uusinta  tekniikkaa, jonka ansiosta jäteveden puhdistustulos paranee huomattavasti tämän hetken ohjearvoista.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että hankkeiden ympäristöystävällisyys nykyään huomioidaan rahoitusta hakiessa. Rahoittajien kiinnostus ympäristökysymyksiin on tervetullutta, talousjohtaja Heikki Siira sanoo.

Kuntarahoituksen vihreän lainan ja leasingin hinta määräytyy rahoitettavan hankkeen sisällön mukaan. Vihreän rahoituksen hinta on Kuntarahoituksen asiakkaalle joka tapauksessa aina hieman edullisempi kuin tavallisen rahoituksen, muuten ominaisuudet ja ehdot ovat samat kuin muussa rahoituksessa. Vihreää rahoitusta saavat hankkeet voivat olla useilta eri alueilta, muun muassa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, julkista liikennettä tai vedenpuhdistusta. Jätevedenpuhdistamon kohdalla Mik kelin kaupunki vertaili sekä vihreää  lainaa että leasingia. Kaupunki päätyi lainaan, koska se on kustannuksiltaan hieman edullisempi.

Menestystä Green Leaf -kilpailussa

Mikkeli on osallistunut kahtena vuonna eurooppalaisille 20 000–100 000 asukkaan kaupungeille suunnattuun Green Leaf -kilpailuun. Kilpailussa kaupunkeja arvioidaan niiden ympäristön eteen tekemän työn perusteella. Mikkeli on molemmilla kerroilla sijoittunut kilpailun kärkeen, viimeksi kolmen parhaan joukkoon.

– Kaupunkistrategiassamme on linjaus luonnon ja ympäristön hyvinvoinnista. Ympäristöohjelma on rakennetun ja rakentamattoman ympäristön kokonaisuus, ja kaupunkikonsernin eri osat ovat siinä mukana, Mikkelin tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoo.

Kilpailun kautta on syntynyt osallistujakaupunkien välinen verkosto, joka on hyvä viiteryhmä Mikkelille. Kilpailu teki myös kaupungin hallinnolle aikaisempaa näkyvämmäksi sen, kuinka pitkäjänteisesti Mikkelissä ja ylipäätään Suomessa on jo tehty kestävän kehityksen ratkaisuja eri tasoilla.